غذای آماده آمادیس

افتخارات کسب شده :

1 - منتخب واحد نمونه سال 1386 از اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

2 - منتخب واحد نمونه سال 1390 و برند برتر

3 - منتخب واحد نمونه درجه الف سال 1391 از سازمان غذا و دارو

4 - منتخب واحد نمونه سال 1394 از معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 - منتخب واحد نمونه سال 1395 از معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6 - منتخب واحد نمونه صنعتی سال 1396 از سازمان صنعت،معدن،تجارت

7 - منتخب واحد نمونه سال 2017 از معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی

گواهینامه ها : گواهینامه استاندارد ملی ایران ، گواهینامه iso22000:2005 (مدیریت ایمنی غذا) ، گواهینامه iso9001:2008  (مدیریت کیفیت) ، گواهینامه HACCP (تضمین ایمنی و سلامت غذا) ، گواهینامه تولیدات حلال .